نماینده آلمان و عضو عالی‌رتبه دولت فدرال در امور آزادی مذهب خواستار پایان دادن به تبعیض و آزار و شکنجه جوامع بهائی در ایران است

بیانیه مطبوعاتی

در روز جهانی دین در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۱ ، مارکوس گروبل، عضو پارلمان آلمان و عضو عالی‌رتبه دولت فدرال برای آزادی جهانی ادیان، ​​خواستار پایان‌دادن به تبعیض و آزار و اذیت جامعه بهائی در ایران است:

“من از دولت ایران می‌خواهم که بهائیان را به‌عنوان یک جامعه مذهبی به رسمیت بشناسد و به حقوق اقلیت‌های مذهبی و اعتقادی احترام بگذارد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و سایر جوامع نیز باید بتوانند طبق عقایدشان در آزادی زندگی کنند. تغییر کیش که تهدید به مجازات اعدام است، باید غیرقانونی شناخته شود. آزادی دین یا اعتقاد یک حق جهانی است که برای همه مردم به یک اندازه اعمال می‌شود. “

روز جهانی دین هرساله در روز یکشنبه سوم ژانویه برگزار می‌شود. این روز در سال ۱۹۵۰ توسط محفل روحانی ملی بهائیان در ایالات متحده آغاز شد و هم‌اکنون توسط بهائیان و سایر جوامع مذهبی در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود. محور این جشن اساس مشترک ادیان جهان است. از همه مذاهب خواسته می‌شود که ارزش‌های مشترک احترام و اغماض را به‌خاطر بسپارند و برای صلح و عدالت در جهان تلاش کنند.

مارکوس گروبل:

“در جهانی که سوءاستفاده از ادیان برای درگیری‌ها ادامه می‌یابد و در آن اقلیت‌های مذهبی در بسیاری از مناطق مورد سرکوبی دولت و جامعه قرار می‌گیرند، روز جهانی دین نشانه مهمی برای همکاری سازنده در بین و با مذاهب است. جامعه بهائی در ایران از زمان آغاز در ۱۸۴۴ در معرض تبعیض و آزار و اذیت سیستماتیک توسط دولت قرار گرفته است.

برخلاف یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان، بهائیان توسط دولت شیعه به رسمیت شناخته نمی‌شوند. آنها مجاز به دین‌داری خود در ملا عام نیستند و از دستگیری و شکنجه خودسرانه رنج می‌برند.

مؤسسات آموزشی و معابد آنها اغلب مورد حمله قرار می‌گیرند و حتی تخریب می‌شوند. کودکان مرعوب می‌شوند، بهائیان از دسترسی به آموزش عالی محروم هستند.

از ژانویه سال ۲۰۲۰ ، شهروندان هنگام درخواست کارت شناسایی در ایران باید از فرم جدیدی استفاده کنند. از آن زمان، اعضای اقلیت‌های مذهبی که رسماً به رسمیت شناخته نمی‌شوند، دیگر نمی‌توانند وابستگی مذهبی خود را بر روی شناسنامه خود قید کنند. این بدان معنی است که بهائیان و سایر اقلیت‌ها با این انتخاب روبرو هستند که یا برای کارت شناسایی اقدام نکنند — که امکان شرکت در زندگی عمومی را از آنها سلب می‌کند — یا با اعلام عقیده دیگری در فرم درخواست، اعتقاد خود را انکار کنند.

تبعیض سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهائیان در طی همه‌گیری COVID-19 بیشتر شده است. جامعه گزارش می‌دهد که دستگیری، آوارگی و مصادره اموال در حال افزایش است. در آگوست سال ۲۰۲۰، دادگاه اداری حکمی را تصویب کرد که مالکیت بهائیان در زمین در روستای ایول در شمال ایران را “غیرقانونی” توصیف کرد.

مارکوس گروبل

مأمور عالی‌رتبه دولت فدرال برای آزادی جهانی دین

— — — — — — — — — — — — —

ترجمه بیانیهٔ مطبوعاتی

ماخذ: http://iranpresswatch.org/post/21802

A Baha’i husband & father, Tech-savvy new media marketing strategist, Biz consultant, print-web-social designer, photographer, calligrapher, and chef.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Foaad Haghighi

A Baha’i husband & father, Tech-savvy new media marketing strategist, Biz consultant, print-web-social designer, photographer, calligrapher, and chef.