انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سی امین همایش خود را با دستاوردی حیرت انگیز بصورت آنلاین برگزار می کند

به دلیل رواج ویروس کورونا، سی‌امین کنفرانس سالانه دوستداران فرهنگ ایرانی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می‌شود. تعداد بینندگان در روز اول نزدیک به ۷۰۰۰ نفرتخمین زده شده است. وب سایت انجمن، انجمن را به شرح زیر معرفی می کند:

“این انجمن یک سازمان غیرانتفاعی است. بودجه آن از هزینه های ثبت نام و کمک های معاف از مالیات و همچنین درآمد حاصل از فروش کتاب ها و سایر هدایا در کتابفروشی حاصل می شود.اعضای هیئت داوطلب انجمن عبارتند از دکتر فواد ضیایی ، خانم گیتی اجتماعی ، خانم هرمین هویدایی ، خانم ژاله خادم، آقای کامبیز مبینی، خانم نوشین آگاهی، خانم گیتا نبیلی و آقای امید میلانی.

اهداف اصلی انجمن عبارتند از:

· کمک به افراد ایرانی تبار برای برقراری ارتباط و درک عمیق تر از میراث فرهنگی ، هنری و ادبی ایران.

· تشویق کودکان ، جوانان و بزرگسالان ایرانی تبار مقیم خارج از کشور برای آشنایی و درک عمیق‌تر از هنرها ، ادبیات و فرهنگ ایرانی.

· آشنا ساختن بستگان و دوستان انگلیسی زبان ایرانیان با فرهنگ ایران و کمک به عامه مردم آمریکا برای کسب آشنائی با آن.

· ترویج مطالعه سیستماتیک و جامع هنرها ، فرهنگ و تاریخ ایرانی. ایجاد گفتگو در یک فضای دوست داشتنی ، محترمانه و دوستانه در میان ایرانیان با مذاهب ، اقوام و عقاید مختلف.

سخنرانی های دانشمندان و سایر شرکت کنندگان در این جلسات بیانگر دیدگاه ها و نظرات شخصی و یا علمی مجریان است و لزوماً مورد تأیید انجمن نیست. برگزارکنندگان امیدوارند که همه بحث ها با روحیه حسن نیت و احترام به نظرات دیگران انجام شود و منجر به پیوندهای دوستی و بردباری و آشنایی بیشتر با میراث گرانبهای سرزمین پر برکت ایران شود.”

کنفرانس هایی که طی سی سال گذشته برای ایجاد ارتباط بین ایرانیان در سراسر جهان با هدف بوجود آوردن یک گردهمایی فرهنگی مثبت، سازنده و با احترام برگزار شده است. این کنفرانس ها به عنوان موفق ترین، دوستانه ترین و پرمحتوا ترین گردهمایی های ایرانیان در سراسر جهان شناخته شده است.

این برنامه ها از طریق Fopca.com ، وب سایت انجمن و همچنین از طریق یوتیوب https://www.youtube.com/channel/UC8kNIo60h3CvZhpliCENJhg

و صفحه فیس بوک آنها به صورت زنده پخش خواهد شد. https://www.facebook.com/associationofthefriendsofpersianculture.

شرکت در این کنفرانس رایگان و برای عموم آزاد است.

--

--

A Baha’i husband & father, Tech-savvy new media marketing strategist, Biz consultant, print-web-social designer, photographer, calligrapher, and chef.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Foaad Haghighi

A Baha’i husband & father, Tech-savvy new media marketing strategist, Biz consultant, print-web-social designer, photographer, calligrapher, and chef.